# کویر

گام اول

اگر می خواهی به دست هیچ دیکتاتوری گرفتار نشوی فقط یک کار کن :    بخوان و             بخوان و                           بخوان    
/ 0 نظر / 6 بازدید